Tag: Bệnh dịch hạch

Chuột, nguy cơ truyền bệnh chết người khôn lường

Chuột là loài vật sống xung quanh bạn, chuột không chỉ phá hoại tài sản, lương thực thực phẩm mà chúng còn là nguồn gốc gây nên rất nhiều loại